Kategoria: Dokumenty

Paszporty energetyczne budynków – co, jak i kiedy ?

Niebagatelny wpływ na utrzymanie komfortu cieplnego w budynku ma zużycie energii oraz sposób jego użytkowania. Poziom tego zużycia zależny jest, min. od lokalnego klimatu, dostępnych technologii, polityki ekologicznej i energetycznej, oraz od zamożności społeczeństwa. W ostatnim czasie możemy zaobserwować powstawanie nowych standardów zmierzających do oszczędzania energii. Dynamicznie rozwijają się technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii, powstaje coraz więcej budynków energoszczędnych i pasywnych. Jednym z działań, które zmierzają do racjonalizacji użytkowania i oszczędzania energii w Polsce jest wprowadzenie regulacji prawnych zgodnych z wytycznymi Dyrektywy 2002/91/EC. Wspierają one podejmowanie decyzji inwestycyjnych i prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynków. Regulacje zostały wdrożone do polskiego systemu prawnego i zgodnie z przyjętymi w nich zapisami od 1 stycznia 2009 roku, powstał obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Jest ono zwane również certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym i określa zapotrzebowanie energii do spełnienia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia, a także w przypadku obiektów użyteczności publicznej oświetlenia. Certyfikat energetyczny ważny jest 10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej charakterystykę energetyczną budynku.

Do czego służy świadectwo energetyczne?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej ma na celu dostarczać obiektywnych informacji na temat jakości energetycznej budynków. W przyszłości, przy prowadzeniu odpowiedniej polityki energetycznej, będzie skutkować znacznym zmniejszeniem energochłonności istniejącego i przyszłego budownictwa mieszkaniowego.

Jakie informacje zawiera paszport energetyczny?

Certyfikat energetyczny zawiera takie informacje, jak:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffelokalizacja budynku,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffecharakterystyka techniczno-użytkowa budynku,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeobliczeniowe zapotrzebowanie na energię,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffesumaryczne, roczne, jednostkowe zapotrzebowanie na energię nieodnawialną EP,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeuwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.

Dane zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej stanowią pożyteczne uzupełnienie informacji o nieruchomości będącej przedmiotem obrotu, a także poddawanej planowanej termomodernizacji.

Co to jest EP?

Charakterystyka energetyczna jest określana na podstawie porównania jednostkowej ilości pierwotnej energii nieodnawialnej EP, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej, z odpowiednią wartością referencyjną.

Regulacje prawne

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffedyrektywa UE 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeustawa z dnia 19 września 2007 r., Prawo Budowlane,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstofferozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw i ich charakterystyki energetycznej,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstofferozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstofferozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2014

Happy New Year 2014